Pio VII.

Pio VII.
Pio VII. (pr. ime Luigi Barnaba Chiaramonti), papa 1800–23. (Cesena, 14. VIII. 1740 – Rim, 20. VIII. 1823). Benediktinac, kardinal od 1785. Sklopio 1801. konkordat s Francuskom, okrunio 1804. Napoleona za cara u Parizu. Ušao u sukob s Francuzima, Napoleon osvaja Papinsku Državu i priključuje ju Franc. Carstvu (1808), a P. je zatočen u Grenobleu, Savoni i Fontainebleauu (1809–14). Bolestan potpisuje Galikanski konkordat (1813) kojim se Crkva mora prilagoditi franc. zakonima. Nakon pada Napoleona vraća se 1814. u Rim i obnavlja svoje zemlje vraćene Bečkim kongresom (1815). Ponovno uspostavio isusovački red (1814), podupirao znanstvene i kulturne ustanove (Vatikanska knjižnica) i misije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: