Pozzo, Andrea

A. Pozzo Apoteoza sv. Ignacija, freska, 1688–90. Rim, crkva sv. Ignacija
Pozzo, Andrea, talijanski slikar, kipar, graditelj i teoretičar (Trento, 30. XI. 1642 – Beč, 31. VIII. 1709). Autor baroknih iluzionističkih slika s vješto riješenim perspektivama; glavno djelo freske, slike na oltarima i kipovi u unutrašnjosti crkve sv. Ignacija u Rimu. Djelovao u Beču (freske u isusovačkoj crkvi i palači Liechtenstein). U Dubrovniku je prema njegovim nacrtima početkom XVIII. stoljeća izvedena isusovačka crkva u oblicima zreloga rimskog baroka. Napisao traktat O perspektivi za slikare i arhitekte (2 sveska).