Renault, Louis

Renault, Louis, franc. pravnik (Autun, 21. V. 1843 – Barbizon, 8. II. 1918). Prof. međunar. prava u Dijonu 1868–73. i Parizu 1873–1918. Juriskonzult Ministarstva vanj. poslova od 1890. Član stalnog arbitražnog suda u Den Haagu 1899–1907. Predsj. Haške akademije za međunar. pravo. Predsjedavajući Londonske pom. konferencije 1908–09. Arbitar u mnogim međunar. sporovima, podijelio Nobelovu nagradu za mir s E. T. Monetom 1907. Djela: Priručnik trgovačkog prava, I–II; Rasprava o trgovačkom pravu I–IX (koautor Ch. Lyon-Caen); Uvod u proučavanje međunarodnog prava; Prva njemačka kršenja međunarodnog prava.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: