Rigas, Fereos Konstantinos

Fereos Konstantinos Rigas
Rigas, Fereos Konstantinos (Riga od Fere), novogrč. pjesnik (Velestino, Tesalija, 1757 – Beograd, 13. VI. 1798). God. 1795. osnovao u Beču tajno društvo (heteriju) protiv Turske. Već 1797. uhićen je u Trstu i Austrijanci su ga predali tur. vlastima koje su ga pogubile. Djela: Ubojna himna; Zemljopis Grčke; Politički statut (nacrt ustava za osnutak jedne balkanske republike).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: