Savez komunista Jugoslavije

Savez komunista Jugoslavije (akr. SKJ), polit. organizacija nastala preimenovanjem Komunist. partije Jugoslavije (KPJ) na VII. kongresu u Ljubljani 1958, kada je usvojen Program SKJ, u kojem je SKJ definiran kao “revolucionarna i jedinstvena organizacija i vodeća idejno-politička snaga radničke klase i svih radnih ljudi u njihovoj borbi za socijalizam na osnovama samoupravljanja”, i kao “unutarnja snaga samoupravog i delegatskog sustava”. Položaj SKJ bio je utvrđen i Ustavom SFRJ iz 1974. Iako se Programu SKJ odbacuje koncepcija polit. stranačja, u biti je SKJ djelovao kao jedina polit. stranka u jednostranačkom sustavu. Raspao se tijekom 14. kongresa u Beogradu 1989. kada su iz SKJ istupili predstavnici SK Slovenije i SK Hrvatske.