Shanghai

Shanghai
Shanghai, jedan od najvećih gradova svijeta (u prijevodu “na moru”), važno lučko, industr., prom., trg. i kult. središte Kine. Ima poseban status grada (shih; u rangu provincije), smješten na obali Istočnokin. mora (ušće r. Huangpu Jiang) kraj ušća r. Chang Jiang, na I sred. dijela Kine; grad 15 017 800 st., upr. grad (shih; 6341 km2) 18 101 800 st. Vodeća svj. luka prema ukupnom prometu (o. 500 mil. t 2006) i treća u svijetu prema kontejnerskom prometu (o. 21 mil. kontejnera 2006). Zajedno s okolicom vodeće kin. industr. središte (crna i obojena metalurgija, strojogradnja, raznovrsna elektron., kem., petrokem., automob., tekst. i ind. robe široke potrošnje). Sjedište nekoliko velikih kineskih, i predstavništava stranih banaka. S. je vodeće kin. obrazovno i znanstv. središte (o. 50 institucija visokog obrazovanja), najpoznatija su sveučilišta Shanghai (osn. 1895), Fudan (osn. 1905) i Tongji (osn. 1907), odjeli Kin. akademije znanosti. Kult. institucije (knjižnice, kazališta, Balet, Opera, muzeji i dr.). Već duže vrijeme S. se suočava s problemom zagađenosti i prenaseljenosti koji se pokušava riješiti širenjem, izgradnjom novih predgrađa te premještanjem djelatnosti i dijelova grada.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: