ablativ

ablativ (latinski: casus ablativus), padež kojim se izražava udaljavanje, odvajanje, oduzimanje i slični odnosi. Imaju ga na primjer: latinski, sanskrt, avestijski itd. U odnosu na naše padeže, latinski ablativ sjedinjuje tri: pravi ablativ, lokativ i instrumental. U praslavenskom je jeziku ostatak indoeuropskog ablativnog nastavka -ôt (< starijega -o-h2at) nastavak -a u genitivu jednine o-osnova (hrvatski vuka < praslavenskog *vьlka < indoeuropskog *wlkwôd > staroindijskog vrkât), a taj indoeuropski nastavak etimološki je povezan s *ati > praslavenskog *ot(ь) > hrvatskog od, pa na primjer latinskom ablativu odgovaraju naši genitivni sklopovi s prijedlogom od.