Sun Jat-sen (Sun Zhongshan)

Sun Jat-sen
Sun Jat-sen (Sun Zhongshan) (pravim imenom i prezimenom Sun Wen), kineski političar i državnik (Cuiheng, Guangdong, 12. XI. 1866 – Peking, 12. III. 1925). Liječnik u Macau, zarana se uključio u politički život. Godine 1894. osnovao Društvo za preporod Kine. Nakon kineskoga poraza u ratu s Japanom sudjelovao u ustanku u Kantonu 1895. Nakon gušenja ustanka do 1911. boravio u Europi, Americi, Japanu i Indokini. Osnovao Ujedinjenu ligu 1905. u Tokiju radi obaranja mandžurske dinastije, stvaranja republike i provođenja agrarne reforme. Godine 1911. revolucionarni pokret zahvatio je južnu i središnju Kinu. Preuzeo dužnost privremenoga predsjednika republike 1. I. 1912, ali je već u ožujku odstupio u korist vojnoga zapovjednika sjeverne Kine → Yüana Shih-kaija. Iste godine ustrojena je politička stranka → Kuomintang, koja je pobijedila na parlamentarnim izborima potkraj 1912. i početkom 1913. Sukobivši se s Yüanom Shih-kaijem, prisiljen je emigrirati u Japan. Nakon što su Shih-kaijeva nastojanja da se proglasi carem propala, vratio se u zemlju i 1917. postao predsjednik Južne Kine, koja se proglasila neovisnom republikom. Godine 1922. svrgnuli su ga kantonski militaristi; 1923. stvara novi revolucionarni program, kojemu pristupa i Komunistička partija Kine (uz potporu sovjetske vlasti). Kad je na sjeveru vlast preuzela nova, Kuomintangu sklona vlada, odlazi na pregovore u Peking, tijekom kojih umire.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: