Sveta alijansa

Sveta alijansa, polit. savez eur. vladara, sklopljen u Parizu 1815. između rus. cara Aleksandra I., austr. cara Franje I. i pruskoga kralja Fridrika Vilima III. Savezu su naknadno pristupili franc. kralj Luj XVIII. te vladari Nizozemske, Švedske i Sardinije, dočim su se odbili pridružiti brit. regent Đuro IV., papa Pio VII. i osman. sultan Mahmud II. Cilj S. a. bio je da se svim sredstvima očuvaju legitimno uspostavljene monarhije od svih revoluc.-demokr. pokreta. Temeljna načela S. a. sastavio je knez C. W. L. Metternich. Na osnovi programa S. a. izvršena je 1821. oružana intervencija protiv revolucije u Napulju, 1822. u Španjolskoj. Utjecaj S. a. trajao je do izbijanja Srpanjske revolucije 1830.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: