Šubašić, Ivan

Ivan Šubašić
Šubašić, Ivan, hrvatski političar (Vukova Gorica, 28. V. 1892 – Zagreb, 22. III. 1955). U Vrbovskom 1924. otvorio odvjetničku pisarnicu. Zastupnik delničkoga kotara 1935. i 1938. i član užega vodstva HSS-a. Nakon sklapanja sporazuma Cvetković–Maček (1939) postao ban Banovine Hrvatske. Godine 1941. emigrirao s vladom Dušana Simovića. Sudionik I. kongresa američkih Hrvata u Chicagu (1943) na kojem je dana potpora antifašističkom pokretu. Predsjednik vlade Kraljevine Jugoslavije u Londonu (1944). U privremenoj Titovoj vladi ministar vanjskih poslova. Zalagao se za ujedinjenje HSS-a s Hrvatskom republikanskom seljačkom strankom (HRSS) i izlazak na izbore 1945. u sklopu Narodne fronte. Zbog neostvarenog sporazuma dao ostavku na političke položaje 8. X. 1945. Komunističkim vlastima predlagao da dopuste slobodan izlazak na izbore pojedinim političarima HSS-a za ustavotvorni Sabor 1946. Kad je i taj prijedlog bio odbačen, Šubašić se 1947. konačno povukao iz političkoga  života.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: