Trojni savez

Trojni savez, savez sklopljen u Beču 20. V. 1882. između Austrougarske, Njemačke i Italije s ciljem voj. suradnje i kolektivne obrane u slučaju napada na jednu od potpisnica. Produžavan je svakih 5 g., a kao reakcija na taj savez Francuzi, Englezi i Rusi sklopili su 1907. Trojnu antantu. Nakon što je Austro-Ugarska napala Srbiju 1914. a da nije obavijestila Italiju, ova je razvrgnula sporazum 3. V. 1915. nakon tajnih pregovora sa silama Antante i sklapanja tajnoga Londonskog sporazuma, kojim joj je za ulazak u rat na stranu saveznika obećana dalm. obala s otocima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: