Tribonijan, Gaj

Tribonijan, Gaj (lat. Gaius Tribonianus), istočnorim. pravnik (Sida, Pamfilija, o. 500 – Carigrad, o. 546). Gl. ured. Justinijanova kodeksa Corpus iuris civilis. Bio na čelu skupine (Magister officiorum) za kodifikaciju carskih zakona, Codex constitutionum, 528. Ministar pravde za Justinijanove vladavine (Quaestor sacri palatii) 529–532, izvršio redakturu kompilacije Digesta seu Pandecta, 530. Sastavio udžbenik rim. civilnog prava, Institutiones, 532. Autor revidirane verzije carskih konstitutivnih zakona Codex repetitiae praelectionis, 534. Smatra se posljednjim velikim rim. pravnikom.