Tripoli

Tripoli
Tripoli (arap. Tarābulus), glavni grad i luka Libije; 1 123 048 st. Leži na obali Sredozemnoga mora, u sjeverozap. dijelu države. Poljoprivr. okolica; uzgoj žitarica, maslina, voća, duhana. Ribarstvo. Rafinerije nafte; plinara. Prerada ribe, kožna i tekst. ind., proizvodnja cigareta i tepiha. Međunar. zračna luka. Turizam. Sveučilište. Rim. slavoluk iz II. st., očuvane grad. zidine, dvorac iz XVI. st., džamije iz XVII, XVIII. i XIX. st. Na mjestu današnjega grada Feničani su u ←IV. st. osnovali naseobinu Oea; ←46. uključena u rim. provinciju Afriku. Grč. ime Tripolis stječe u helenističko doba (grč. Trograd, odn. Oea, Leptis Magna i Sabrata). U V. st. grad zauzimaju Vandali, 533. Bizant, a 643. Arapi. U kasnijim stoljećima njime vladaju razne musl. dinastije; 1510. zauzimaju ga Španjolci; osman. vlast 1551–1911. U ranomu novom vijeku jedno od najjačih gusarskih uporišta. God. 1912. stječu ga Talijani; između dvaju svj. ratova gl. je grad tal. kolonije Tripolitanije. God. 1943. tal. postrojbe istisnuli su Britanci, pod čijom upravom ostaje do 1951, a nakon proglašenja neovisnosti Libije (1. I. 1952) postaje gl. grad nove države.