Učka

Učka
Učka, planina u istočnoj Istri, najviši vrh Vojak (1401 m). Proteže se od prijevoja Poklon (922 m) na sjeveru do Plominskog zaljeva na jugu, u dužini od oko 23 km. Građena od vapnenaca. Brojni izvori u flišnim naslagama na objema padinama (Banina, Medveja i dr.). Nekoliko kanjonskih dolina na padinama (Vela draga); brojni krški oblici (špilje, ponikve). Prekrivena šumom (hrast, kesten, grab, jasen). Primorska (istočna) padina dobro je naseljena; naselja i iznad 500 m nadmorske visine. Na zapadnoj padini ne prelaze visinu od 250 m, izuzetak su naselja Vela i Mala Učka. Turizam; planinarenje. Kroz Učku je prokopan i cestovni tunel (5062 m), otvoren u rujnu 1981. Područje planine Učke i dijela Ćičarije 1999. proglašeno je parkom prirode.