vaga

vaga, naprava kojom se uspoređuju težine. Na jednom kraku vage postavlja se tijelo nepoznate mase, dok se na drugi krak postavljaju utezi poznate mase. Ako su krakovi vage jednaki, a v. u ravnoteži, tada masa tijela koje važemo odgovara zbroju masa svih utega. Kod v. nejednakih krakova masa vaganog tijela odgovara masi utega pomnoženoj s odnosom duljina krakova. Različite su vrste vaga: polužna, stolna, mosna, decimalna, poštanska, kantar i dr.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: