Vajs, Josef

Vajs, Josef, češki teolog, bibličar, slavist i paleograf (Dolní Liboc, danas dio Praga, 17. X. 1865 – Prag, 2. VII. 1959). Profesor u Pragu. Proučavao starocrkvenoslavenski jezik i njegove redakcije (boravio 1902–06. na Krku proučavajući glagoljičke spomenike), objavio priručnik glagoljičke paleografije (1932), izdao više glagoljičkih tekstova. Po podacima iz starocrkvenoslavenskih tekstova zaključio da je u najranije ćirilometodsko doba na starocrkvenoslavenski bila prevedena cijela Biblija.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: