Van der Waals, Johannes Diderik

Johannes Diderik Van der Waals
Van der Waals, Johannes Diderik, niz. fizičar i kemičar (Leyden, 23. XI. 1837 – Amsterdam, 8. III. 1923). Sveuč. prof. fizike u Amsterdamu. Jedan od najslavnijih niz. znanstvenika. Razvio teoriju o međumolekularnim silama koje se i danas zovu Van der Waalsove sile, bavio se termodinamikom plinova i tekućina, objasnio kvantitativni odnos između tlaka, volumena i temperature (van der Waalsova jednadžba stanja). Prema njemu se modelni radijus atoma naziva Van der Waalsov radijus, dok je Van der Waalsov volumen molekule ukupan zbroj Van der Waalsovih sfera atoma. Za svoja otkrića dobio je Nobelovu nagradu za fiziku 1910. Njegova predavanja sažeta su u knjizi Udžbenik termodinamike.