Vignola, Giacomo da

G. da Vignola, palača Farnese u Piacenzi
Vignola, Giacomo da (pr. ime G. Barozzi), tal. graditelj (Vignola, 1. X 1507 – Rim, 7. VII 1573). Uz A. Palladija jedan od začetnika klasicizma. Radio u Bologni (projekt za pročelje crkve S. Petronio, nekoliko palača i crkava). Od 1546. u službi vojvoda Farnese u Parmi, potom u Rimu radio za papu Pavla III. (iz obitelji Farnese) i Julija III. Izgradio palače Farnese u Capraroli i Piacenzi, portale vatikanske Cancellerije, upravljao radovima na bazilici sv. Petra u Rimu gdje se nalazi njegovo gl. djelo crkva Il Gesù, koja je postala prauzor svih isusovačkih crkava, a kompozicijom prostora anticipirala barok. Njegovo gl. teoretsko djelo Pravila pet arhitektonskih slogova, temeljeno na postavkama ant. graditeljstva značajno je za razvoj arhitekture.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: