Vlašić, Franjo

Franjo Vlašić
Vlašić, Franjo, barun, hrv. ban (Dombovár, 24. IV. 1766 – Zagreb, 16. V. 1840). Od 1748. u austr. voj. službi; 1824. podmaršal u Zagrebu; 1831. zapovijedajući general u Petrovaradinu. God. 1832. imenovan hrv. banom i zapovijedajućim generalom u Hrvatskoj i Slavoniji. Podupirao hrv. nar. preporod, na Požunskom saboru (1832–36) branio hrv. prava na Rijeku i njezino priobalje. God. 1840. predstavkom kralju Ferdinandu spriječio uvođenje mađ. jezika u javni život Hrvatske.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: