založno pravo

založno pravo, stvarno pravo na tuđoj stvari na osnovi kojega je založni vjerovnik ovlašten namiriti svoje potraživanje iz vrijednosti založne stvari ako dužnik u roku dospijeća ne izvrši svoju obvezu. Svrha je z. p. osiguranje namirenja određenog potraživanja. Z. p. može biti na pokretnini, nekretnini i na pravu. Najpoznatiji je oblik z. p. na nekretnini hipoteka, pri kojoj vjerovnik upisom u zemljišne knjige stječe pravo raspolaganja nekretninom ako dužnik ne podmiri na vrijeme svoju obvezu, npr. otplatu kredita za kupnju te, ili neke druge nekretnine.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: