zavičajnost (domicil)

zavičajnost (domicil), pripadnost pojedinca nekoj općini i osnova njegovih prava i obveza u javnome pravu. Stječe se trajnim boravkom i vlasništvom nekretnina na području neke općine, podrijetlom, udajom i sl. U mnogim prav. sustavima z. je osnovni kriterij za stjecanje državljanstva, a prema austr. pravu z. je uvedena za sve građane i članove njihovih obitelji koji žive i rade u gradu ili na selu duže od 10 god. Praktična je uporaba z. kod izricanja kazne izgona odn. konfinacije u zavičajno mjesto, a karakteristična je za represivne sustave.