zoogene stijene

zoogene stijene, stijene nastale posredstvom životinjskih organizama (foraminifere, koralji, brahiopodi, cefalopodi) čiji su dijelovi skeleta ili kućica izgrađeni od anorg. tvari, najčešće kalcita, aragonita ili kremena. Taloženjem uginulih organizama org. tvar istrune, a netopljivi ostaci grade stijene, npr. foraminiferski vapnenci.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: