Zrmanja

Zrmanja
Zrmanja, r. u sjev. Dalmaciji, duga 69 km, porječje 907 km2. Izvire podno juž. dijela Velebita, ispod planine Poštak (Zrmanje vrelo) na 395 m n.m. Utječe u Novigradsko more o. 12 km od Obrovca. U donjem toku (nizvodno od Zvonigrada) dolina Z. poprima izgled kanjona. Stvara nekoliko manjih slapova (17–50 m). Važ. pritok Krupa. Plovna od ušća do Obrovca za manje brodove. Turizam; rafting i safari. U Muškovcima, 5 km uzvodno od Obrovca, nalazi se reverzibilna hidroelektrana Obrovac.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: