Ženevska deklaracija

Ženevska deklaracija, sporazum između predsj. srp. vlade Nikole Pašića i predsj. Nar. vijeća SHS-a Antona Korošca, sklopljen 9. XI. 1918. Srp. vlada priznala je Državu SHS za ravnopravnog čimbenika u procesu ujedinjenja južnoslav. naroda. Izjava je svojim sadržajem najavila federativno uređenje nove države i ustroj zajedničke vlade. Deklaraciju su potvrdili Jugoslav. odbor na čelu s A. Trumbićem i srbijanska oporba. Poslije se srp. strana nije držala dogovora postignutog Ž. d. te ona nikada nije stupila na snagu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: