Ženevske konvencije

Ženevske konvencije, naziv za međunarodne ugovore zaključene u Ženevi kojima se reguliraju razna pitanja iz međunarodnoga prava. U užem smislu, kao Ženevske konvencije navode se konvencije iz područja ratnoga prava, na primjer Konvencija o zaštiti žrtava rata iz 1949, koja obuhvaća Konvenciju o poboljšanju sudbine ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, Konvenciju o poboljšanju sudbine ranjenika, bolesnika i brodolomaca oružanih snaga na moru, Konvenciju o postupanju s ratnim zarobljenicima i Konvenciju o zaštiti građanskog stanovništva za vrijeme rata, koje su nadopunjene dvama protokolima 1977: Dopunskim protokolom uz Ženevsku konvenciju od 1949. o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba (Protokol I) i Dopunskim protokolom uz Ženevsku konvenciju od 1949. o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba (Protokol II), a iz 1958. potječe Konvencija o pravu mora.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: