životinje

životinje, pripadnici carstva Animalia. Imaju mnoga zajednička obilježja s pripadnicima ostalih carstava živoga svijeta. Za većinu životinja značajno je: heterotrofnost, pokretljivost, ograničeno vrijeme rasta, rasplodni organi unutar organizma, briga za potomstvo, posjedovanje potpornoga tkiva (vanjski ili unutarnji kostur) i dr. Opisano je oko 1,3 milijuna vrsta, no neopisanih je sigurno mnogo više. Osnovna je podjela na jednostanične i višestanične životinje. Vrlo su velike razlike u građi tijela te su životinje podijeljene na nekoliko tipova organizacije. Neprave tkivne životinje (Parazoa), koje uključuju Protoctista, Mesozoa i spužve (Porifera). Svi drugi tipovi organizacije obuhvaćaju prave tkivne životinje. Tako se u beskolutićavce (Ameria) ubrajaju plošnjaci (Platodes), žarnjaci (Cnidaria), rebraši (Ctenophora), oblenjaci (Aschelminthes), vrpčari (Nemertina), mekušci (Mollusca). U mnogokolutićavce (Polymeria) ubrajaju se kolutićavci (Annelida), anelidsko-artropodski mnogokolutićavci, člankonošci (Arthropoda). Malokolutićavci (Oligomeria) obuhvaćaju bodljikaše (Echinodermata), lovkaše (Lophophorata) i dr. Tip organizacije svitkovaca (Chordonia) obuhvaća neke manje skupine te kralježnjake (Vertebrata).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: