Butorac, Pavao

Butorac, Pavao, hrvatski povjesničar, kotorski i dubrovački biskup (Perast, 26. III. 1888 – Dubrovnik, 22. XI. 1966). Studij teologije završio u Zadru (1910). Svećeničku službu obnašao u Dobroti, Kotoru, Zadru i Splitu. Kotorskim biskupom imenovan 1938. Administrator Dubrovačke biskupije od 1940. dubrovački biskup od 1950. Sudjelovao u radu II. vatikanskog sabora (1963–65). Proučavao političku, crkvenu i kulturnu prošlost Boke i južnog Jadrana (Boka Kotorska od najstarijih vremena do Nemanjića, 1927; Gospa od Škrpjela, 1928; Razvitak i ustroj peraške općine, 1998. i dr.). Autor marioloških i hagiografskih djela (U Marijinu perivoju, I–II, 1962 i dr.).