žrtvovanje

žrtvovanje, prinošenje žrtve božanstvu, precima, bilo kojem nadnaravnom biću s namjerom da ga se umilostivi, iskaže čast, zahvali mu ili zamoli za pomoć. U lovačkim i sakupljačkim zajednicama žrtvovao se dio plijena, u stočarskim kulturama prvorođena mladunčad (ili npr. prvo mlijeko u mlade krave); u poljodjelskim narodima prvi plodovi (tzv. primicijalne žrtve). Za osiguranje dobre sudbine prilikom važnih događaja (npr. u bitkama) za umilostivljenje božanstava prinosile su se tzv. propicijarne žrtve. U hrv. tradic. običajima i vjerovanjima žrtve su se prinosile precima (npr. večera na Badnjak namijenjena je precima, pa se ostaci pomno odabranih pokojničkih jela ostavljaju na stolu preko noći; također, u pogrebnim je običajima uobičajeno da se na karminama ostavlja hrana za pokojnika; kod gradnje nove kuće na pragu se kolje pijevac kao dar precima čije se duše nalaze pod pragom, i sl.). U hrv. nar. pjesmama i predajama spominju se i ljudske žrtve.