Szent-Györgyi, Albert

Albert
Szent-Györgyi 
 
Szent-Györgyi, Albert, mađarski i američki fiziolog (Budimpešta, 16. IX. 1893 – Woods Hole, Massachusetts, 22. X. 1986). Studirao medicinu i fizikalnu kemiju u Budimpešti, Pragu i Berlinu, doktorirao u Cambridgeu. Za II. svjetskoga rata imao švedsko državljanstvo, a 1947, dok je bio član Mađarskoga parlamenta, iz političkih razloga emigrirao u SAD, gdje se bavio biokemijom i fiziologijom mišića, te staničnim rastom i kancerogenezom. U 1920-ima i 1930-ima istraživao kemiju staničnoga disanja, izolirao heksuronsku kiselinu (poslije nazvanu → askorbinska kiselina ili vitamin C), dao doprinos katalizi fumarne kiseline, što je bilo važno za otkriće citratnoga (Krebsova) ciklusa. Objavio knjigu Ludi majmun (1970).Dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu 1937.