Kolhidska nizina

Kolhidska nizina, obalna nizina uz ist. obalu Crnog mora, Gruzija. Ime prema ant. Kolhidi. Obuhvaća aluvijalne ravnice r. Rioni i Inguri te ostalih rijeka koje izviru u obližnim gorskim lancima Velikoga i Maloga Kavkaza, koji okružuju nizinu sa sjevera i juga. Prosječna nadmorska visina 100 do 150 m; 1500 mm padalina godišnje. Suptrop. klima. Uzgoj čaja, agruma.