Jawa Timur

Jawa Timur, Surabaya, Plava džamija
Jawa Timur, provincija na I otoka Jave, Indonezija; uključuje i obližnje otoke u Javanskome moru (Madura, Kangeart i dr.); 47 921 km2, 37 264 500 st. U juž. dijelu provincije niz vulkana ugl. odvojenih riječnim dolinama (širine 30–50 km). Debele naslage plodna vulkanskog pepela u dolinama omogućuju intenzivnu poljoprivredu te je prostor gusto naseljen. Na S provincije nalazi se vapnenačko gorje Kapur Utara (uključuje i otok Maduru), nešto suši i rjeđe naseljen prostor. Većina r. teče prema Javanskome moru: Solo, Brantas, Baru, Puger. Planinsko područje je šumovito, uz riječne doline raste bambus. Poljoprivreda: riža (uzgoj na karakterističnim terasama), čaj, kava, kaučukovac, kukuruz, začini, duhan, šećerna trska i dr. Raznovrsna ind. (brodogradnja, automob., tekst., kovinska, petrokem., prehr., ind. kože i gume). Važniji gradovi: Surabaya (gl. grad provincije), Pasuruan, Malang, Kediri, Jember.