ljekovita blata

ljekovita blata, ljekoviti muljevi, peloidi, podvodni rahli sedimenti nastali taloženjem pretežito anorganskih tvari, no sadrže i org. tvari u stanovitom postotku. Prema sastavu dijele se u glinena, vapnena i silicijeva, prema posebnom sastavu u sulfidna, okerska, fosfatna, željezovita i sumporna, prema mjestu nastanka na morska, slatkovodna i izvorska. Primjenjuju se u obliku obloga, kupki ili masaže kod različitih bolesti, napose lokomotornog aparata, kožnih i ženskih bolesti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: