Neuchâtel

Neuchâtel (njem. Neuenburg), kanton u zap. Švicarskoj, u Švicarskoj Juri; 803 km2, 168 810 st. Na SZ graniči s Francuskom, na JI s istoimenim jezerom, na SI graniči s kantonom Bern, a na JZ s kantonom Vaud. Gl. grad Neuchâtel. Većina st. govori francuski. Središnji zaravljeni dio Les Vallées (na 700 m n.m.); doline Ruz (r. Seyon) i Travers (r. Areuse). Na JI vinogradarski kraj Le Vignoble. Gorje Neuchâteloises (915–1065 m). Poljoprivreda, uzgoj vinove loze i voća. Konjogojstvo i govedarstvo. Proizvodnja sirova. Izrada satova (od XVIII. st.). Rafinerija nafte u Cressieru. Veći gradovi (industr. centri): La Chaux-de-Fonds, Le Locle, La Sagne, Les Ponts-de-Martel i La Brévine. Prvi se put kao Novum Castellum spominje 1032. u oporuci Rudolfa III., posljednjega kralja Burgundije. Nezavisna kneževina u XI. st. Ujedinjen s Bernom 1406. Poč. XV. st. dolazi u posjed njem. vladara iz Freiburga im Breisgaua. U posjedu franc. kuće Orléans-Longueville (1504–1707). Pod vlašću Pruske i kralja Fridrika I. (1707–1806. i 1814), Francuske (1806–1814). Od 1815. dio Švic. Konfederacije kao jedini kanton s monarhijskom vlašću (do 1848). Ponovno pod vlašću Pruske 1857.