običajno pravo

običajno pravo, skup prav. običaja nastalih sankcioniranjem nar. običaja od strane drž. tijela i sudova. U pravilu prethodi zakonskom pravu, odn. prav. propisima koje su izdavala nadležna drž. tijela. Zadržalo se u mnogim zemljama kao pozitivno pravo, uporedo sa zakonskim pravom. U nekim zemljama, kao što je Vel. Britanija, o. p. još se uvijek sačuvalo kao pretežni izvor prava. Ne smije se poistovjetiti s nepisanim pravom, i nije bitan oblik prav. propisa, tj. jesu li oni u usmenom ili pisanom obliku, nego je bitan njihov postanak.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: