Svibanjska (Majska) deklaracija

Svibanjska (Majska) deklaracija, izjava političara Jugoslavenskoga kluba koju je njihov predstavnik → A. Korošec pročitao 30. V. 1917. u Carevinskom vijeću u Beču. U izjavi se tražilo “na temelju narodnoga načela i hrvatskog državnog prava” ujedinjenje svih zemalja u kojima žive Slovenci, Hrvati i Srbi u jedno državno tijelo, tada još uvijek u okvirima Habsburške Monarhije.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: