Narodno vijeće SHS

Narodno vijeće SHS, polit. tijelo Slovenaca, Hrvata i Srba u Austro-Ugarskoj. Osn. 5. X. 1918. u Zagrebu, sastavljeno od oporbenih političara iz Banske Hrvatske i prethodno ustrojenih nar. organizacija za područje Dalmacije, Istre i Hrv. primorja, te Narodnoga sveta za Sloveniju. Poslije se Vijeću priključila i vladajuća Hrv.-srp. koalicija. Vijeće je, podržavajući ustroj neovisne države Juž. Slavena, odbacilo manifest cara Karla koji je nudio mogućnost preustroja monarhije u sav. državu. Sred. odbor Vijeća tvorili su: predsj. A. Korošec, potpredsj. S. Pribićević i A. Pavelić, te tajnici M. Drinković, S. Budisavljević i I. Lorković. Dana 19. X. 1918. vijeće je preuzelo cjelokupnu vlast proglasivši se jedinim čimbenikom koji može voditi državnopravnu politiku, a nakon raskida svih odnosa s Austro-Ugarskom, dana 29. X. 1918. Hrv. sabor prenio je svu vlast na Vijeće.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: