facijes zelenih škriljavaca

facijes zelenih škriljavaca, regionalno metamorfni facijes niskih temperatura; tipične su stijene tog facijesa zeleni škriljevac (“grinšist”), kloritni škriljevac, filit, a minerali stabilni u tom facijesu jesu aktinolit, albit, klorit, epidot.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: