F, f

F, f 1. Deseto slovo hrv. abecede, a šesto latinske. 2. mat Oznaka za funkciju, npr. F (X, Y) ili f(x). 3. fiz Znak za → farad, također, znak za stupnjeve temperature po Fahrenheitu; oznaka za silu (F) ili frekvenciju (f). 4. kem Simbol kem. elementa fluora. 5. U sr. vijeku naziv 6. tona ondašnjega tonskog sustava i oznaka za ravninu (crtu) na kojoj se bilježio ton F. 6. Danas naziv 4. tona u dijatonskom nizu započetom na tonu c. 7. Oznaka za durski trozvuk i tonalitet (F-dur), f oznaka za molski trozvuk i tonalitet (f-mol). 8. Oznaka za jačinu zvuka (f = forte, jako, ff = fortissimo, najjače). 9. U logici, početno slovo mnemotehničkih naziva za moduse. Znak da se taj modus može svesti na modus Ferio prve figure. 10. biol Oznaka za prvu → filijalnu generaciju, odn. za križance (→ hibride) nastale prvim križanjem; sljedeći se naraštaji označuju kao F2, F3, F4 itd. 11. Oznaka za → femto. 12. Međunar. automobilska oznaka za Francusku (F).