Abramić, Mihovil

Mihovil Abramić
Abramić, Mihovil, hrvatski arheolog (Pula, 12. V. 1884 – Split, 8. V. 1962). Ravnatelj arheoloških muzeja u Akvileji (1913–19) i Splitu (1926–49); urednik časopisa Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Bavio se antičkom arheologijom i epigrafikom, proučavao ilirsku kulturu u rimsko doba, grčku kolonizaciju istočnoga Jadrana, provincijalnu kasnoantičku kulturu i dr. Autor arheološkoga vodiča po Ptuju (1925) i Splitu (1928). Redoviti član JAZU (od 1947).