adsorpcija

adsorpcija (latinski), proces privlačenja i vezivanja manje kondenzirane (čestica plina ili tekućine) za jače kondenziranu tvar (površina krutog tijela). Ako su čestice na površinu krutog tijela privučene fizikalnim silama, onda se govori o fizisorpciji, ako su sile kemijske radi se o kemisorpciji. Adsorpcija se razlikuje od apsorpcije, kod koje se jedna od tvari homogeno raspoređuje po čitavome volumenu druge. Adsorpcija je moguća na svakoj površini uz uvjet da je temperatura dovoljno niska ili tlak dovoljno velik. Osobito je izražena u sustavima koji imaju velik omjer površine i volumena (porozna tijela, koloidni sustavi, prašci i dr.). Koristi se za pročišćivanje i razdvajanje plinova i tekućina (uklanjanje boja, mirisa, otrova). Krutine, koloidne tvari ili praškaste tvari koje imaju sposobnost vezanja plinovitih i otopljenih tvari na svoju površinu zovu se → adsorbencije ili adsorbensi.