aeronomija

aeronomija (grčki), grana geofizike koja se bavi fizikalnim i kemijskim svojstvima gornje atmosfere (iznad 50 km visine), tj. gdje su procesi ionizacije i disocijacije bitni, a u novije vrijeme i svojstvima gornje stratosfere (30–50 km visine). U novije vrijeme proučavaju se ozonske rupe. U Zagrebu je u veljači 1990. zapažena pojava intruzije ozona iz viših slojeva atmosfere. Aeronomija proučava i polarnu svjetlost koja je kod nas zabilježena u Osijeku (1770) i Zagrebu (1870).