akulturacija

akulturacija etnol/sociol Prihvaćanje odn. preuzimanje kulture određene skupine odn. društva; promjene u kulturi jedne skupine, odn. zajednice, nastale kao rezultat kontakta s društvima različitih kulturnih tradicija. Dva su oblika akulturacije: prvi, kad dolazi do razmjene kulturnih vrijednosti bez postojanja vojne ili političke dominacije jedne skupine nad drugom; drugi oblik zbiva se u kontaktu s kulturom jače materijalne moći, kad jedan narod uspostavlja vojnu i političku dominaciju nad drugim (posljedica akulturacije može biti i asimilacija).