animacija

animacija
1. tehnika animacije
2. tri ekstrema jednoga pokreta
3. ciklus hoda
animacija (latinski: animatio oživljavanje), tehnika i umjetnička grana koja se smatra ili dijelom filmske umjetnosti ili posve zasebnom umjetnošću. Za filmsku animaciju karakteristično je da se iluzija pokreta dobiva uzastopnim slikanjem ili snimanjem – sličicu po sličicu – slikarskih (crtež, kolaž) ili kiparskih (razni predmeti, najčešće lutke) modela, koji se zatim projiciraju. S obzirom na prirodu likovnog materijala kojima se koristi, filmska animacija općenito se dijeli na crtežne, kolažne i predmetne animacije. Također se može animirati i glumac (zbiljska osoba), a taj postupak naziva se piksilacija. Posljednjih godina primat sve više preuzima kompjutorska animacija, koja može na poseban način povezati animirani i igrani film i izbrisati čvrste rodovske razlike među njima.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: