asimilacija

asimilacija (latinski: assimilatio izjednačivanje) 1. biol Proces biosinteze, pri kojemu se od jednostavnih tvari u organizmu izgrađuju složenije; uključuje i fotosintezu u biljaka; suprotan pojam: disimilacija. 2. geol Magmatski proces pri kojem se materijal, što se nalazi u dodiru s magmom, uključuje u nju; pritom nastaju hibridne magme i stijene, kao zaostatak (nepotpuno asimilirani materijal) ostaju uklopci stijena (→ enklave ili ksenoliti) i minerala (→ ksenokristi). 3. sociol i etnol Proces međudjelovanja i miješanja osoba različita rasnog i etničkog podrijetla; stapanje jednog naroda s drugim tako da prvi narod prihvaća kulturu drugoga.