Žumberačka gora

Žumberačka gora, krajolik

Žumberačka gora, Sošice
Žumberačka gora (slovenski Gorjanci), gorje u Hrvatskoj i Sloveniji, južno od doline rijeke Krke; najviši vrh Sveta Gera (slovenski Trdinov vrh), 1178 m. Uglavnom građena od vapnenaca i dolomita; razvijeni krški oblici (ponikve, špilje, ponori, ponornice i dr.). Na istoku prelazi u Samoborsko gorje i Plešivicu. Pokrivena šumama (bukva, kesten) i livadama. Glavni vodeni tok je Kupčina s 40 m visokim Sopotskim slapom. Rijetko naseljeno područje; naselja uglavnom iznad 400 m visine. Stočarstvo, poljodjelstvo; lovni i izletnički turizam. Hrvatski je dio u sastavu → Parka prirode Žumberak–Samoborsko gorje. Brežuljkasto područje južnih obronaka Žumberačke gore katkad se samostalno izdvaja kao Žumberak. Veća su naselja: Krašić (616 st.), Pribić (262 st.) i Kostanjevac (121 st.) (2011). Prostor Žumberka nalazio se u sastavu srednjovjekovne hrvatske države; u crkvenom smislu podvrgnut je novoosnovanoj biskupiji u Zagrebu (1094). Početkom XIII. st. bio je uključen u Kranjsku marku. U XIV. st. duhovna vlast započela je potpadati pod gorički arhiđakonat u sastavu Akvilejske patrijarhije, što je izazvalo dugotrajan spor između Zagrebačke biskupije i Akvilejske patrijarhije; tek 1784. Žumberak je pripojen Zagrebačkoj biskupiji. U drugoj polovici XV. st. Žumberak je stradao od osmanskih prodora i gotovo ostao bez starosjedilačkoga stanovništva. Inicijativom habsburških vladara Žumberak se tijekom XVI. st. naseljavao skupinama uskoka, koji su zahvaljujući povlasticama stekli (u zamjenu za krajišku službu) velik stupanj samouprave. Godine 1575. Žumberačka kapetanija uključena je u Slunjsku. Sjedinjenjem Vojne krajine s građanskom Hrvatskom, 1881. Žumberak je postao kotar Zagrebačke županije sa sjedištem u Kostanjevcu. Zbog filoksere vinove loze krajem XIX. st. stanovništvo se raselilo. U XX. st. Žumberak je bio u sastavu Zagrebačke oblasti (1922), Savske banovine (1929), Banovine Hrvatske (1939) i Velike župe Pokuplje (1941). Danas se nalazi na prostoru Karlovačke i Zagrebačke županije. Od 1999. na dijelu Žumberka i Samoborskoga gorja osnovan je park prirode.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: