Zrinski, Nikola VII.

Nikola VII. Zrinski
Zrinski, Nikola VII., hrvatski ban (Čakovec, 1. V. 1620 – Kuršanečki lug, kraj Čakovca, 18. XI. 1664). Sin hrvatsko-dalmatinsko-slavonskoga bana Jurja V. Zrinskog. Školovao se na isusovačkim učilištima u Grazu i Trnavi. Istaknuti sudionik protuturskih ratova. S bratom → Petrom pobijedio Turke kraj Kaniže (1637). Proslavio se u → Tridesetogodišnjem ratu u borbama protiv Šveđana u Češkoj. Hrvatski ban od 1647. Godine 1652. potukao Turke kraj Kostajnice; 1661. podignuo utvrdu Novi Zrin za obranu Međimurja od osmanskih upada. Tijekom rata s Osmanlijama 1663–64. proslavio se paljenjem Sulejmanova mosta na Dravi kraj Osijeka i razaranjem osmanske tvrđave Darde (takozvana zimska vojna, 1664). Nakon sklapanja Vašvarskoga mira 1664, koji je pokazao da bečki dvor ne namjerava voditi aktivnu vojnu politiku prema Osmanlijama, našao se na čelu pokreta hrvatskih i ugarskih velikaša protiv Habsburgovaca (→ Zrinsko-Frankapanska urota). Poginuo u lovu kada ga je smrtno ranio vepar. Ubraja se među vodeće barokne pisce na mađarskom jeziku (spjev Adrijanskoga mora sirena, 1651).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: