Bazelski koncil

Bazelski koncil, 18. opći crkveni sabor, koji je 1431. sazvao papa Eugen IV. u Baselu. U njemu su saborski oci izglasali prvenstvo koncila nad papom (koncilijarizam), zbog čega je papa sabor premjestio 1437. u Ferraru (1437–39), a zatim u Firencu (1439–42) i Rim (1443). Protivnici su izabrali protupapu Feliksa V. i nastavili raskolnički sabor u Baselu do 1449. Istaknuti je sudionik i glavni tajnik koncila bio dubrovački dominikanac → Ivan Stojković, koji je pristao uz Feliksa V.; zaslužan je za rješenje husitskoga pitanja i nastoji postići sjedinjenje s Istočnom crkvom. Splitski nadbiskup Bartol branio je na koncilu stavove Eugena IV. Godine 1482. → Andrija Jamometić neuspješno je pokušavao obnoviti Bazelski koncil radi obnove Crkve i borbe protiv zloporaba Rimske kurije i tadašnjega pape Siksta IV.