Jamometić, Andrija

Jamometić, Andrija (Jamometa, Zamometić, Andreas Croatus), hrvatski teolog, diplomat i humanist (? Krbava, između 1420. i 1430 – Basel, 12. ili 13. XI. 1484). Potomak ninskih ili kninskih Jamometića, Dominikanac; studirao crkveno pravo, zatim teologiju u Padovi; 1476. nadbiskup Kroje u Albaniji, od 1478. u diplomatskim misijama cara → Fridrika III. Habsburškog. Usprotivio se nepotizmu i rasipnu životu pape → Siksta IV. s kojim dolazi u sukob, ali ga car izbavljuje iz zatvora; 1482. u Baselu se proglašava kardinalom te nastoji organizirati nastavak → Bazelskoga koncila koji bi u duhu koncilijarizma (“saborskog parlamentarizma”) proveo obnovu Crkve. Papa je uspio spriječiti sazivanje koncila i zatražio Jamometićevo izručenje. Vlast u Baselu nije pristala na izručenje već je uhitila Jamometića koji je osuđen na doživotnu tamnicu. Nakon papine smrti 1484. nađen je obješen u zatvoru, a tijelo mu je bačeno u Rajnu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: