marksizam

marksizam, naziv za socijalnu, političku i ekonomsku doktrinu → K. Marxa i → F. Engelsa, kao i za njihovu filozofsku misao. Sam Marx odbijao se nazvati “marksistom”, ali je nakon 1880-ih taj pojam postao sinonim ne samo za ideje Marxa i Engelsa, nego i za njihove mnogobrojne interpretacije i nastavljače. Stoga se u marksizam ubrajaju i brojna popularizatorska djela i simplifikacije kao i dogmatske interpretacije. Razlikuju se dogmatski marksizam koji svodi Marxove i Engelsove ideje na dogme i aksiome, i stvaralački marksizam koji, polazeći od Marxa, razvija metode analize društva, ekonomije i politike i dolazi do samostalnih zaključaka i teorija. U 1990-im godinama, nakon propasti realnoga → socijalizma, pojavljuje se i analitički marksizam koji revalorizira klasični marksizam i proširuje ga na nova istraživačka područja.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: