abeceda

abeceda 1. Sustav pismenih znakova (slova) u kojemu jedan znak odgovara jednom glasu; češći općenitiji naziv → alfabet. → pismo. 2. Naziv za utvrđeni red slova; najčešće se naziv upotrebljava za latinična pisma – hrvatska abeceda, slovenska abeceda, njemačka abeceda, turska abeceda itd. U hrvatskoj abecedi poredak je a, b, c, č, ć, d, dž, đ, e, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj, o, p, r, s, š, t, u, v, z, ž. Nazivi za slova jesu a, be, ce, če, će, de, dže, đe, e, ef, ge, ha, i, je, ka, el, em, en, enj, o, pe, er, es, eš, te, u, ve, ze, že.